آغازنام نویسی دور سوم ملی مسکن

آغازنام نویسی دور سوم ملی مسکن
نام نویسی دور سوم طرح ملی مسکن از امروز همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir