انتقال دانش تولید گندم باران به بخش خصوصی

انتقال دانش تولید گندم باران به بخش خصوصی
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از انتقال دانش فنی تولید و تکثیر گندم رقم باران به بخش خصوصی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir