ورودی آب به سدهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت

ورودی آب به سدهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت
حجم ورودی آب به مخازن سدهای کشور طی سال آبی گذشته نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن ۴۷ درصدی کاهش یافته است.
منبع خبر : mehrnews.com