حضور نمایندگان والیبال ایران در نشست برخط کمیسیون‌های فدراسیون جهانی

حضور نمایندگان والیبال ایران در نشست برخط کمیسیون‌های فدراسیون جهانی
سه عضو ایرانی کمیسیون‌های فدراسیون جهانی والیبال در وبینار‌های برخط این نهاد شرکت خواهند کرد.
منبع خبر : iribnews.ir