تلاش دولت سیزدهم برای ایجاد اتحاد‌های ترانزیتی در منطقه

تلاش دولت سیزدهم برای ایجاد اتحاد‌های ترانزیتی در منطقه
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه بخشی از جهش ترانزیتی کشور به رقم ۱۱ میلیون تن ناشی از احیای موافقتنامه‌های گذشته است، گفت: تلاش دولت سیزدهم برای ایجاد اتحاد‌های ترانزیتی در منطقه با استفاده از فرصت پیش آمده است.
منبع خبر : iribnews.ir